#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี2563

วันที่ 11 มีนาคม เวลา 09:30 น.นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563โดยมีนางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน

นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ มีเป้าหมายสำคัญ ในการเสริมสร้างให้คนพิการ/มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ รวมถึงบริการด้านอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ

และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 ได้มีบทบัญญัติ เพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และการปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจเรื่องการดูแล และการช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการแก่คนพิการ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts