#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบ COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบ COVID-19

กรณีกระทรวงการคลังเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาแก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา33 (ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน) ผู้ประกันตนตามมาตรา39 และมาตรา40 ที่ได้รับผลกระทบจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ เริ่ม 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น.
2. หลักฐานการลงทะเบียนได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน , ข้อมูลส่วนบุคคล , ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)
3. เมื่อผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติรับเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน / โอนเข้าบัญชีธนาคาร
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-2739020 ต่อ 3558

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts