#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอบางปะอิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอบางปะอิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอินได้ร่วมกัน มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอบางปะอิน โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย

พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts