#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์3 กรุงเทพฯ –   ซีพีเอฟ คุมเข้มผลิตอาหารมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภครับมือโควิด19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์3

กรุงเทพฯ –   ซีพีเอฟ คุมเข้มผลิตอาหารมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภครับมือโควิด19บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค ยืนยันส่งมอบอาหารที่ดี สดสะอาดให้คนไทยอย่างเพียงพอทุกวัน

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Management System) ตามมาตรฐานสากล Codex ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

โดบยึดหลักปฏิบัติจำเป็นพื้นฐานในการผลิตอาหาร เช่น วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP)นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในกระบวนการผลิตแบบครบวงจรภายใต้นโยบายมาตรฐานเดียว(Single Standard) ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตลอดจนพนักงาน ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตและตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทั้งในสำนักงานและแรงงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะแรงงานในสายการผลิตด้วยการเพิ่มจำนวนรถรับ-ส่ง การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อThermographic Bullet Body Camera ที่มีความอย่างแม่นยำระดับสูงสุดทั้งก่อนเข้าโรงงานและในระหว่างปฏิบัติงาน การล้างมือ สวมถุงมือและใส่หน้ากากตลอดเวลา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนช่วงอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผลิตวีดีโอ คลิป เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อลดการสัมผัสมือและมาตรการป้องกันโรคตามหลักสุขอนามัยที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_dnKffv-irA&feature=youtu.be

“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่ดี สะอาด อร่อยและปลอดภัย ได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และเราไม่เคยหยุดสายการผลิต ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าอาหารมีอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนในทุกสถานการณ์” นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำ

นอกจากให้ความสำคัญกับผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสนับสนุนอาหารปลอดภัยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และยังขยายการส่งมอบอาหารไปยังครอบครัวแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด19 เพื่อให้คลายกังวลและช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ

#เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts