#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ป้องกันช่วยเหลือตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ป้องกันช่วยเหลือตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร


วันที่ 19 เมษายน ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ศฝร.สตม. ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ โดย ศูนย์ป้องกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)


นายภานุ แย้มศรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประทศไทย มีผู้ติดเชื้อในวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตประจำวันทั้งแก่พระสงฆ์ และประชาชนทุกภาคส่วนได้ วิกฤตการณ์ด้านการประกอบสัมมาชีพ และในยามที่ทุกส่วนในสังคมไทยกำลังมีความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระดำริว่า “ให้วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยการจัดตั้ง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหารขึ้นในครั้งนี้ โดยเป็นร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การถวายข้อแนะนำแนวทางการจัดตั้งศูนย์ระดับวัด ๒๐ วัด การคัดกรองไข้ด้วยการวัดอุณหภูมิ ร่างกาย การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts