#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา -สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา สานต่อ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ช่วยเหลือหมอดินและกลุ่มเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา -สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา สานต่อ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ช่วยเหลือหมอดินและกลุ่มเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด 19

นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้นำโครงการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือครัวไทยสู่ครัวโลก เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มหมอดิน

โดยนำกลุ่มที่สถานีพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งไว้และมีความเข้มแข็ง  จำนวน 181 กลุ่มเข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะเข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เช่น ถังหมัก   กากน้ำตาล  และพืชผักสมุนไพร  พร้อมให้ความรู้การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  ฝึกปฏิบัติ

อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามชนิดของดินและพืชในแต่ละพื้นที่  นอกจากนี้  ยังมีการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน  นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร  สร้างเครือข่ายขยายผลสู่การผลิตระดับครัวเรือน ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งตนเอง ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้  เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถให้เกษตรกรนำองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของตนเอง

#เดชา   อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts