#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในบริเวณชุมชนวัดใหญ่ชัยมงคล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในบริเวณชุมชนวัดใหญ่ชัยมงคล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 23เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมกับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกัน มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์ บริเวณรอบชุมชนวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า

วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts