#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  –  คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  –  คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกัน มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอบางไทร โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน 13 ราย


พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ โรงทาน เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด ด้วยการแจกอาหารสด อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
#ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts