#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา –  กำนันตำบลลำตาเสา เป็นประธานให้โอวาส แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ และเจ้าหน้าที่ชุด ชรบ.ของตำบลลำตาเสา หมู่ที่ 5   6 และ  7  ก่อนปฏิบัติหน้าที่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา –  กำนันตำบลลำตาเสา เป็นประธานให้โอวาส แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ และเจ้าหน้าที่ชุด ชรบ.ของตำบลลำตาเสา หมู่ที่ 5   6 และ  7  ก่อนปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 8 พ.ค . 2563 นายสมศักดิ์  ศิลาเจริญธนกิจ กำนันตำบลลำตาเสา เป็นประธานให้โอวาส แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ และเจ้าหน้าที่ชุด ชรบ.ของตำบลลำตาเสา หมู่ที่ 5   6 และ  7  ก่อนปฏิบัติหน้าที่  ตามข้อกำหนดซึ่งออกโดย พรก.การบริหารราชการในกรณีฉุกเฉิน บริเวณ จุดสกัดหมู่บ้านยิ่งรวย หมู่ที่ 7 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2) ซึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts