#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นครปฐม – สถ. เร่งสนับสนุนงบประมาณจัดหาเรือท้องแบนให้ อปท. ในการกำจัดผักตบชวา-วัชพืช รับมือน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นครปฐม – สถ. เร่งสนับสนุนงบประมาณจัดหาเรือท้องแบนให้ อปท. ในการกำจัดผักตบชวา-วัชพืช รับมือน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

20 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชและตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รายงานผลการเร่งรัดการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ จนมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการสำรวจความต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เพิ่มเติม จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดหาเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ จำนวน 790 ลำ ให้ อปท. จำนวน 509 แห่ง ใน 31 จังหวัดไปแล้ว เพื่อใช้ในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ลำน้ำคูคลองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

ด้านรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดหาเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้ อปท. มีอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่อยู่ริมน้ำและสัญจรทางน้ำ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ขอให้จังหวัด อำเภอ รวมถึงหน่วยงานปกครองได้กวดขันกำชับให้มีการดำเนินการจัดเก็บให้เป็นกิจวัตรประจำอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการเพื่อประเมินผล รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขณะนี้ อปท. ทั่วประเทศ ได้รายงานความต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เพิ่มเติมในการกำจัดผักตบชวา มายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทันต่อสถานการณ์ที่จะทำให้แม่น้ำลำคลองต่างๆ ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว เป็นการรับมือกับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ได้อีกทางหนึ่งด้วย.

ขอบคุณ:กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts