#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ และทำบุญพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 87 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ และทำบุญพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 87 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (22 พ.ค.63) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ และร่วมกันทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 87 ของการสถาปนากรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

สำหรับกรมธนารักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวง และกัลปนา กับกรมกระษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ.2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมคลัง” และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน และกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ.2476 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากกรมคลัง เป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้การนำของ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย ผ่านโครงการสำคัญของกรมธนารักษ์ในหลายด้าน อาทิ โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ / การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคมผ่านโครงการธนารักษ์ประชารัฐ / โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินราชพัสดุ / โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการรุกล้ำคลอง / โครงการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันผ่านโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ / การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) /

โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) และการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการธนารักษ์รวมใจต้านภัย โควิด-19 รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์ และส่งผลให้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งกรมธนารักษ์มีแผนงานโครงการต่างๆ รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และคาดว่าจะเป็นปีแห่งความท้าท้ายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กรมธนารักษ์จึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์เสมอ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแล็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts