#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนกว่า 219 ชุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนกว่า 219 ชุด


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน 219 ชุด

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนยากลำบาก ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ โรงทาน

เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด สำหรับวัดพนัญเชิงฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้มาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ เป็นการช่วยกันให้สังคมของเราพอจะมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ผู้เหลือจุนเจือผู้ขาด คือการให้ทาน ที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณา คือการที่เราทนเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นความดีงามที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่โบราณกาล จะหาไม่ได้ง่ายในชนชาติอื่นๆบนโลกใบนี้ จึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป สังคมไทยก็จะมีความสุขร่มเย็นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts