#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กรมอุทยานแห่งชาติฯ เสนอชื่อ 37 อุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจ าปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – กรมอุทยานแห่งชาติฯ เสนอชื่อ 37 อุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจ าปี 2563

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติ สีเขียว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอดิศร นุชด ารงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม.

สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายบรรพต อมราภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ นายทวี หนูทอง ผู้แทนสมาคมอุทยานแห่งชาติ นายนพรัตน์ นาคสถิตย์ ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม น.ส.วันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พันเอกจินตมัย ชีกว้าง กรมกิจการพลเรือนทหารบก นาวาเอกณรงค์ นุสุวรรณ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ให้ข้อมูลรายชื่ออุทยานแห่งชาติ จ านวน 37 แห่งเพื่อให้ คกก.รับรองรายชื่อ ส าหรับเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2563 และชี้แจงเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการของอุทยานแห่งชาติ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มองถึงการจัดการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการป้องกันพื้นที่ด้วยด้านที่ประชุมได้ให้การรับรองรายชื่ออุทยานแห่งชาติทั้ง 37 แห่ง ส าหรับเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวในปีนี้ พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและรูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนแผนการตรวจประเมิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts