#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะสงฆ์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นายลือชัย แสงเงินอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ใน ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จำนวน 15 ครัวเรือน

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 รวมทั้งผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลงพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด ด้วยการแจกอาหารสด อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน จำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts