#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

 วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยนายดำรงค์ มีพจนา รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการฯ

โดยมีหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ท้องถิ่นอำเภอวังน้อย, ปลัดอำเภอวังน้อยประจำตำบลลำตาเสา, ปลัดอำเภอวังน้อยฝ่ายความมั่นคง, ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา ชั้น ๓ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ขอบคุณภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts