#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “เฉลิมชัย”เร่งสร้างโอกาสสู้วิกฤติโควิด เดินหน้าโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” ระดมพลเดินเครื่องปั้นไทยเป็น”โรงงานอาหารโลก” ถกสภาอุตสาหกรรมสัปดาห์หน้าแปลงโรงงานเก่าเป็น”ฟู้ดแฟคตอรี่”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

“เฉลิมชัย”เร่งสร้างโอกาสสู้วิกฤติโควิด เดินหน้าโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” ระดมพลเดินเครื่องปั้นไทยเป็น”โรงงานอาหารโลก” ถกสภาอุตสาหกรรมสัปดาห์หน้าแปลงโรงงานเก่าเป็น”ฟู้ดแฟคตอรี่”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)แถลงวันนี้(29ก.ค.)ว่า ตามที่”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)เพื่อเดินหน้าโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย”โดยตกลงใน”5กรอบความร่วมมือ4เป้าหมาย1แผน”ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563นั้น ในการประชุมครั้งที่2ของ”กรกอ.”วันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยจะพิจารณาแนวทางสร้างโอกาสในวิกฤติโควิดภายใต้แนวคิดส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยเป็นฟู้ดแฟคตอรี่ของโลก(โรงงานอาหารโลก)โดยปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปิดตัวเองเป็นโรงงานผลิตอาหาร
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมกับศูนย์AICสมุทรปราการ ชลบุรีและฉะเชิงเทราที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพบว่ามีโรงงานเอสเอ็มอี.จำนวนมากประสบภาวะขาดทุนและปิดกิจการจากพิษโควิด19มีคนตกงานจำนวนมากจึงเกิดความคิดร่วมกันว่าโลกกำลังเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่งในการประชุมสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมด้วยได้แก่ หอการค้าไทย สภาผู้ส่งออก สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)
สำหรับ ”5กรอบ4เป้าหมายและ1แผนได้แก่ กรอบความร่วมมือด้าน”การผลิต การแปรรูป การตลาด เทคโนโลยีและโลจิสติกส์”เพื่อบรรลุเป้าหมาย4เพิ่มคือ”เพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มจีดีพี.ประเทศ และแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(EEC)3จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองบน5คลัสเตอร์ทางการเกษตรได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชพลังงาน คลัสเตอร์พืชสมุนไพรและคลัสเตอร์พืชมูลค่าสูงสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยุคโควิดเพื่อเร่งต่อยอดภาคเกษตรด้วยโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย”

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts