#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สทบ. ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สทบ. ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมด้วย นายสุรชาติ กันนิ่ม, นางจิรานันท์ แดงสุภา, นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม, นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ., นายต่อพงษ์ ผ่องอารยกุล หัวหน้าสำนักงาน กทบ. สาขา 12 ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความร่วมมือพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุเนตร วังกรานต์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคกลางและระดับจังหวัดสุพรรณบุรี, นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก และนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (สมาคมชาวไร่อ้อย) ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ (ผอ.สทบ.) กล่าวว่า “จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีโอกาสพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไกของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น เกิดผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนในชุมชน และเกิดกิจกรรมการบริการรูปแบบต่างๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นนโยบายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่เน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนั้น เบื้องต้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้บุคคลทั่วไปรู้จัก ได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัว และทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า “ กรมธนารักษ์จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการนำสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาจำหน่ายในที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ สำหรับในวันนี้โครงการ “ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยังยืน” ก็ได้มาดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อสพ.52 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้จัดให้สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรีเช่าเพื่อเป็นที่ตั้งสมาคมฯ สุดท้ายนี้ กรมธนารักษ์จะให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงสินค้าในราคายุติธรรมและสร้างกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตลอดไป” อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวทิ้งท้าย

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts