#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม4จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

“อลงกรณ์”ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม4จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายทินกรอ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายณฐกร สุวรรณธาดาลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15 (AICเชียงใหม่ AICลำพูน AICลำปาง AICแม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการAICทั้ง4จังหวัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมตั้งแต่เวลา9.00-14.30 น. จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย โดยมีรศ.ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีและคณาจารย์รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนภาครัฐและYoung smart farmer ร่วมประชุมจนเวลา17.30น.จึงเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงราย

นายอลงกรณ์ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์AICทั้ง4จังหวัดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หุ่นยนต์เกษตร นวัตกรรมพลังงานทดแทน แอปพลิเคชั่นปศุสัตว์ ระบบเซนเซอร์น้ำดินความชื้นอุณหภูมิและแสง พันธุ์ช้าว ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางค์อาหารเสริมและยาสมุนไพรตลอดจนการยื่นขอเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการเกษตรถึง21ศูนย์นับว่ามีความคืบหน้าและก้าวหน้าอย่างมากทั้งที่เพิ่งคิกออฟทำงานได้ยังไม่ถึง6เดือน

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts