#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) หารือร่วมกับนายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US- ASEAN Business Council : USABC) และคณะธุรกิจซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และหาแนวทางที่ภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

ในการหารือครั้งนี้ผู้แทนจากประเทศไทยได้รับฟังแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษา ปรับใช้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดันเกษตร 4.0 พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้เสนอขอการสนับสนุน
ให้ไทยเป็นฐานการผลิต
Plant Based Food อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts