#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงานโดยประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงานโดยประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน


​วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 มีนายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ส.อบจ.วังน้อย ทำหน้าที่ประธานสภา กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแจ้งรับรองผลการประชุม ครั้งแรก วันที่ 16ก.พ.2564 ที่ผ่านมา​จากนั้นนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน 8 ด้าน 1.นโยบายด้านการเมือง บริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 5.นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว 6.นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น​

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตนเองจะนำพานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง บูรณาการทำงานร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและตรงจุด ไล่เรียงขึ้นไปเป็นลำดับจากหมู่บ้านสู่ตำบลจนถึงระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่วนราชการกลุ่มและองค์กรต่างๆ จะดำเนินการบริหารราชการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้โดยจะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นก่อน เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts