#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันแคะแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันแคะแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30  น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์อี 8 จำกัด

นายจำลอง ขำสา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน การประชุม นายอุดร  ระโหฐาน  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ตัวแทนบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์บี 8 จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการให้เอกชน ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โครงการผลิตพลังานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และได้มีการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อปี 2556 และคณะรัฐมนตรีใด้ให้ความเห็นขอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ.2556

ซึ่งบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนโครงการโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาในสัญญารวม 22 ปี โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 2 ปี และระยะเวลาในเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า 20 ปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ต้องดำเนินการศึกษาทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายงานให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่กำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอายุเกิน 3 ปี หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วต้องศึกษาทบทวนข้อมูลใหม่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสมก่อนการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน โดยครั้งที่ 1 จัดประชมเมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาเปรียญวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดประชมรับฟังความคิดเนครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมและประมวลความคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ 1 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำเป็นร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งจะต้องนำเสนอที่ประชม เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นเพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะได้นำไปปรับปรุงร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ กำหนดจัดการประชุมเป็น 2 รอบ โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ จำนวน ประมาณ 500 คน


ชาวบ้านที่เข้าประชุมได้มีความสนใจและสอบถามข้อสงสัย กับเจ้าหน้าที่บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี่ 8 จำกัด  เจ้าหน้าที่ก็สามารถตอบคำถามได้ และเป็นที่พอใจของประชาชนที่เข้าประชุมในครั้งนี้
ผู้ที่เข้าประชุมทุก ต้องมีผลตรวจ ATK แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทุกคน ถ้าไม่มีผลตรวจเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการป้องโควิด- 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานมวลชนสัมพันธ์ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี่ 8 จำกัด ทำงานได้เข้มแข็งมาก

สุรีรัตน์   จันทร์สว่าง  รายงานข่าว

 

 

Related posts