#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต พร้อมสนับสนุนสร้างขีดความสามารถให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต พร้อมสนับสนุนสร้างขีดความสามารถให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเชียน ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับตลาดแรงงานของสถานประกอบการ, หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดการสอนให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทำการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาการจัดการ เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาจริงเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ถึงปีการศึกษา 2569 ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาร่วมกันแล้ว ยังเป็นผลักดันให้สถาบันการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts