#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”

วันที่ 25 เมษายน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้ บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา” โดยมีนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้


สืบเนื่องจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 8 โรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 เมษายน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโฟนิกส์ คือ อาจารย์ ธมลธร ยอดมิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์กุสุมา นะสานี อาจารย์ ประจำสาขาวิซาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts