#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จัดงานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)” โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
อยุธยา – จัดงานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)”
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรการจัดงาน“งานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)”โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็ดพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนไทยทั่วไป และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร

เพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ต้นพุทราและไม้ผลอื่น อันเป็นพืชสำคัญของประวัติศาสตร์ที่คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้เป็นพื้นที่เป็นแหลงเรียนรู้ที่มาของพุทราเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสงเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่บ่งบอกการเป็นเอกลักษณ์เป็นเมืองกรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงานดังนี้ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี


กิจกรรม Café in the Parkจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสินค้าผลผลิตจากพุทรา การจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “พุทราประวัติศาสตร์ รุกขมรดกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
กิจกรรมแรลลี่ “เล่า ปั่น ปลูก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เส้นทางบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการแสดงจากศิลปิน โดย ดีเจเต้วัชสัณห์ จากลูกทุ่งเน็ตเวิกต์ ต้นตาล ลูกทุ่งเน็ตไอดอล และฟังเพลงเพราะได้ทุกวัน

เดชา อุ่นขาว ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts