#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินเพื่อ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินเพื่อ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินเพื่อ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท แก่ นายเปรมณัฐ สว่างประทีป และ นายอภิชิต สีเสือ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

และโอกาสนี้นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) วิชาภาษาอังกฤษ สูงสุดของโรงเรียน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นายพิชญะ โพธี ได้ 95 คะแนน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นายพรทัต โพธี ได้ 96.88 คะแนน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นายธนภูมิ ปลื้มปัญญา ได้ 88.32 คะแนน

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts