#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2

เมื่อวัน

ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. ที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุริวงศ์ กรุงเทพฯ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กล่าวให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2”

โดยมี ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1, ดร.ชาญชัย อมรวิลาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 ต่อจากนั้น ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. และนายวีระยุทธ ศรีเทียม หัวหน้าแผนกศึกษาการลงทุน 2 กฟผ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox -โครงการศรีแสงธรรมโมเดล, TU-EGAT Energy และ Engy Energy is Yours และดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง


สถาบันจุฬาวิจัยพลังงานจุฬาฯ พูดถึงโครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน และเวลา 10.45 น. การเสวนา เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน
กกพ. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตัวแทนผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน, นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ร่วมวงสนทนา

และในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน พร้อมด้วยนายพรอรัญ สุวรรณพลาย คณะกรรมการแลผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบหนังสือให้กับ ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการ ERC Sandbox 2 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นหนังสือเปิดผนึก เรื่อง ความเดือดร้อนภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM และกติกาโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม​ ในด้านการส่งออกของประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการรับลงทะเบียนผู้ขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox

เวลา 13:30 น. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ., ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และดร.ชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจกรรมพลังงาน สำนักงาน กกพ., ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 นี้ด้วย…///

#ประธานคณะทำงาน กกร.ด้านพลังงาน
#ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกืรรมแห่งประเทศไทย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts