#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอมรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอมรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมการะเกต (ชั้น 3)  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน  อับดุลสมัด  ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดอมรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยปัจุบันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรถรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก และนับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนนิยมให้บุตรหลานบริการรถรับส่งนักเรียน เพื่อเดินทางจากที่พักไปยังสถานศึกษาสำหรับรถยนต์ที่นำมารับส่งนักเรียนบางส่วนเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย และไม่ปลอดภัย เช่น การดัดแปลงสภาพตัวรถ เบาะที่นั่งมีลักษณะไม่ปลอดภัย สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง อุกปกณ์เพื่อคววามปลอดภัยไม่ครลถ้วน ในส่วยของพนักงานขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง บรรทุกนักเรียนเกินจำนวนที่นั่ง มีการห้อยโหน และไม่มีความพร้อมในการขับรถ รวมทั้งการขับรถโดยประมาท ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เพื่ออบรมพนักงานขับรถ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับ – ส่ง นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้อนุญาตให้ใช้รถรัลส่งนักเรียน พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ได้มีความรู้ในเรื่องกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถรับส่งนักเรียน การสร้าวจิตสำนึกการเป็นพนักงานขับรถที่ดี มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้  ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา ในการควบคุม กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภับสูงสุด รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างที่นักเรียนอยู่บนรถรับส่งนักเรียนอีกด้วย สำหรับการอบรมในวันนี้ มีพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมโครงการนี้ จำนวน 100 คน

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts