#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ที่ผ่านมา และมีมติกำหนดวันจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี 2565” ระหว่าง 9-18 ธันวาคม ศกนี้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ที่ผ่านมา และมีมติกำหนดวันจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี 2565” ระหว่าง 9-18 ธันวาคม ศกนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การประเมินผลความพึงพอใจ และแนวทางการแก้ไขในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาในการจัดงานในครั้งต่อไป พร้อมเห็นชอบกำหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 -18 ธันวาคม ศกนี้

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับการจัดงานในปีนี้มีผู้มาเที่ยวงาน จำนวนกว่า 410,494 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” คิดเป็น 84.80% ส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผลสำรวจพบว่าประชาชนรับทราบจากสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็น 75.90% เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขในแต่ละคณะอนุกรรมการ อาทิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายปฐมพยาบาล และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวทีกลาง กิจกรรมร้านกาชาด และกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 23 กิจกรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการจัดงานและมีมติเห็นชอบให้จัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครบรอบ 31 ปี รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts