#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์ อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์

อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม เผยแพร่ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

โดยมีนายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด INISTRY OF PLBLIC HEALTY ตามประมวลกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 1,050 คน หลังจากทำพิธีเปิดเสร็จสิ้น นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบป้ายศูนย์คัดกรอง ทั้ง 209 ตำบล ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ


ด้านนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ภายใต้นโยบายหลักด้านความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน และให้เป็นไปตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญ โดยทางรัฐบาลมีกรอบแนวคิด “ผู้เสพ”คือ “ผู้ป่วย” มุ่งเน้นการให้โอกาสในการบำบัดรักษาแทนการลงโทษทางอาญา และปรับระบบการบำบัดรักษามุ่งเน้นการสมัครใจเข้าสู่ระบบการบำบัด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts