#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา  –  มทรส.ปรับ”ตลาดราชมงคล”กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาสู่มืออาชีพ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา  –  มทรส.ปรับ”ตลาดราชมงคล”กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาสู่มืออาชีพ

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล เปิดเผยว่า มทรส.ได้มีการจัดตั้ง”ตลาดราชมงคล”บริเวณริมถนนสายเอเชีย

ทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมาและเพื่อให้มีการพัฒนาตลาดราชมงคลให้มีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของชุมชน ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงมีการจัดตั้ง”คณะกรรมการตลาดราชมงคล”โดยมีนายวัลลภ มานะธัญญา เป็นประธาน มี ศ.(พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ร่วม

โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการคือ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นำทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการเพื่อขอให้เกิดรายได้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุนได้มีตลาดรองรับ และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย และมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน ศูนย์การเรียนรู้สำหรับการแสดงสัตว์น้ำประจำท้องถิ่นและสัตว์น้ำหายากในลุ่มแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนบน ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณภาพที่หลากหลายอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทางการเกษตร อาทิ กุ้งแม่น้ำสดๆ ปลาน้ำจืด และผลิตภัณฑ์ของชุมชน และของ มทรส.เองด้วย พร้อมมีห้องอาหาร บรรยากาศดี มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์ด้วย
นายวัลลภ มานะธัญญาประธานคณะกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้ง”ผู้จัดการตลาด”เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น และจะสามารถส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ผ่านเส้นทางสายเอเชียหรือผู้สนใจ ได้แวะเที่ยวชม ช็อป ซื้อสินค้า และชิมอาหารรสอร่อย โดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำสดๆ ปลาแม่น้ำฯลฯได้ทุกวัน มทรส.รับประกันคุณภาพ และประการสำคัญจะเป็นการช่วยให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติก็จะมีรายได้เพิ่มช่วยเหลือผู้ปกครองและลดภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts