#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์ อยุธยา  –  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์

อยุธยา  –  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะอาด สวยงามสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการให้ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นจังหวัดที่สะอาด น่าอยู่ น่ามอง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วม ในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลสถานที่ทำงานของตนเอง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อการสาธารณะ และเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำหรับศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ ได้จัดสร้างขึ้นบนที่ดินที่ได้รับการบริจาค จำนวน 70 ไร่ 1 ตารางวา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 เปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลานานกว่า 26 ปี

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts