#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) เปิดหลักสูตรใหม่ด้าน”อัจฉริยะ”หลายสาขา รองรับตลาดแรงงาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) เปิดหลักสูตรใหม่ด้าน”อัจฉริยะ”หลายสาขา รองรับตลาดแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า มทรส.มีจุดมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ พ.ศ 2566 ในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ 1)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะผลิตวิศวกรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญชั้นสูงในเชิงวิศวกรรมด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ดัดแปลงผสมผสานพัฒนาต่อยอดรวมถึงประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

อันจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศสามารถพึ่งตนเองและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค จนก้าวไปถึงการแข่งขันในเวทีโลกได้ 2)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติด้านการเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมีการนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบประณีตและแม่นยำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้องค์ความรู้และทักษะด้านบริหารธุรกิจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทรส.กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหลักสูตรข้างต้นแล้วยังได้เห็นชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้จบการศึกษาเป็นนักวิชาการที่เป็นนักปฏิบัติออกไปสอนนักศึกษาให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรม รวมถึงทักษะด้านวิจัย เพื่อไปพัฒนาประเทศ รวมทั้งยังมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรีหลายหลักสูตร อาทิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และยังมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และสาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมช์ คณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น ซึ่งทุกหลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน จึงมั่นใจว่านักศึกษาที่จบจาก มทรส.จะมีงานรองรับและขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี 2566 แล้ว จนถึง 30 มิ.ย.66ด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts