#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ก.ธ.จ.อยุธยา เดินหน้าสอดส่องหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 250 ล้านบาท  พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการในปี 2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ก.ธ.จ.อยุธยา เดินหน้าสอดส่องหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 250 ล้านบาท  พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการในปี 2566

นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้บูรณาการร่วมกับคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ก.ธ.จ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในส่วนของงบจังหวัด รวม 11 กิจกรรม  75,290,800 บาท  งบกลุ่มจังหวัด 5 กิจกรรม  38,014,000 บาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 รายการ 148,359,500 บาท รวมทั้งสิ้น 261,664,300 ล้านบาท

โดยจะเป็นไปตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำป่าสัก  พัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ   พัฒนาการท่องเที่ยว  และการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

Related posts