#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มทรส.เปิดสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับมีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

มทรส.เปิดสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับมีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่าคณะศิลปศาสตร์ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิ สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น

และจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 65 (ตามวันเวลาราชการ)โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นนำ โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ คือกองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ศูนย์นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี

นายธีรพล กล่าวท้ายที่สุด ว่าเมื่อมีผู้สมัครตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วคณะกรรมการฯจะเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการพัฒนาองค์กร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และจะได้สู่กระบวนการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ personnel.rmutsb.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 035709104

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการช่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

สนับสนุนโดย

Related posts