#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77 ประจำปี 2565 หารายได้นำไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77
ประจำปี 2565 หารายได้นำไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรือยุธยา นายศิวัฒน์เพ็ชรมังกร ยี่สุ่นแสง นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะกรรมการ สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประธานในการเปิดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77 ประจำปี 2565

โดยมี พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ประธานการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน
ตามที่ชาวปักษ์ใด้ในจังหวัดพระนกรศรีอยุธยาได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมและพัฒนามาเป็นสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนกรศรีอยุธยา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2488 ถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้สืบทอดต่อเนื่อง กันมาเป็นระยะเวลายาวนานมีการจัดกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวปักษ์ใต้
เป็นศููนย์กลางการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคลอดจน
จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้พื้นที่ในการอยู่อาศัยและจัดงานสมาคมขึ้น อย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันจัดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ขึ้นเป็นการจัดงา
นพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้ที่มุ่งทดแทนบุญคุณบรรพบุรุษแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็
ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคน ควรยึดถือปฏิบัติรวมทั้งปลูกฝั่งให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดต่อไป
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชาวปักษ์ใต้ โดยการนำ เอาการแสดง
มโนราห์ หรือหนังตะลุงมาแสดงให้ชม จึงไม่ค่อยได้รับชมเพราะจากปักษ์ใต้กันมานาน
และเพื่อให้ขาวปักษ์ใต้ในจังหวัดพระนครศรือยุธยาได้พบปะสังสรรค์กันเองและพบปะกับชาวปักษ์ใต้ในจังหวัดใกล้เคี
ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือกิจการอื่นกันได้

พบปะสังสรรค์เพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความสมัครสมานกันในกลุ่มเพื่อนบ้านอีกด้วย
เพื่อขอบคุณชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มอบที่ทำมาหากินให้ชาวปักษ์ใต้ได้อาศัยและทำมาหากิน
เพื่อขอบคุณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาชาติและแผ่นดินเอาไว้ได้
และลูกหลานเรารวมกันเป็นชาติไทยอยู่ได้ตราบเท่าถึงทุกวันนี้ และเพื่อหารายได้นำ
ไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์
และช่วยเหลือชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน เช่น
แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือเมื่อพ่อแม่ ลูกเมียเสียชีวิต หรือขาดที่พึ่ง

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts