#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระครูพิชัยเดชารักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างทอง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 48 คน และประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 58 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ จำนวน 2 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงวิชาดา ขันธพร
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
2.เด็กหญิงปุญสา ชูรัตน์ ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา
📍การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 .เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
3.เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เดชา    อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts