#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ระยอง – กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 หนุน กลุ่มประมงฯ หาดสุชาดาจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ฯเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรายได้ชุมชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ระยอง – กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯ โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 หนุน กลุ่มประมงฯ หาดสุชาดาจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ฯเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรายได้ชุมชน

วันที่ 29 พ.ค. 2566 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ต.เนินพระ อ.เมืองเมืองระยอง จ.ระยอง นำโดย นายลำเพย แว่วเสียง ประธานวิสาหกิจฯ ได้จัดโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Micro organisms) โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก


กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้ร่วมกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ชุมชน ฯ และวันนี้ผู้แทนบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพีฯ และ โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 คือ นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ได้มอบการสนับสนุนการผลิตจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพชนิดก้อนผสมธาตุอาหารพืช คือ จุลินทรีย์อีเอ็มบอล (Super EM Ball) เพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าชายเลนและการปลูกป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ป่าชายเลนตำบลเนินพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญที่เหลืออยู่แห่งหนึ่งใน จ.ระยอง ซึ่งมีการดำเนินโครงการฯร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระและกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดามาอย่างต่อเนื่องในปีที่ 3 โดยมี นายลำเพย แว่วเสียง ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา และ คณะกรรมการร่วมรับมอบ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการอบรมผู้นำด้านความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Micro organisms) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การอาชีพเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำปุ๋ย ฮอร์โมนบำรุงพืช ชนิดต่างๆ การใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การฟื้นฟูสัตว์ทะเล การบำบัดน้ำเสีย และ การดูแลด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งวันนี้วิสาหกิจชุมชนฯได้สร้างผลิตภัณฑ์และมีการจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เป็นการเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts