#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.สุโขทัย ร่วมเทศบาลสวรรคโลก จัดงาน “หวันโลก Way of Life สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ๙ อย่างพอเพียง” ในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อพท.สุโขทัย ร่วมเทศบาลสวรรคโลก จัดงาน “หวันโลก Way of Life สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ๙ อย่างพอเพียง” ในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.สุโขทัย ร่วมเทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดงาน “หวันโลก Way of Life สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ๙ อย่างพอเพียง” ในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก และนายทองพูล รู้สมัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ชุมชน เยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผจก.อพท.สุโขทัย กล่าวว่า พื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีทุนทางวัฒนธรรมอย่างสูง และในครั้งอดีต สวรรคโลก เคยเป็นจังหวัดสวรรคโลกมาก่อน ซึ่งมีความร่ำรวยในทุนทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี อพท.สุโขทัยยินดี สนับสนุน ส่งเสริมการแสดงศิลปะพื้นบ้านเยาวชน การแสดงศิลปะพื้นบ้านลิเกเยาวชนสืบสานต่อยอดอาชีพการแสดงลิเกในพื้นที่สวรรคโลก และโดยงาน “หวันโลก Way of Life สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ๙ อย่างพอเพียง”

ครั้งนี้เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ร้านค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้นำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ CT (Creative Tourism ) ต่อยอดการออกร้านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางด้านการท่องเที่ยว พร้อมจำหน่ายสินค้าในงานจำนวน ๕ ชุมชน อาทิ ชมรมฯทุ่งหลวง ชมรมฯบ้านกล้วย ชมรมฯไทยชนะศึก เป็นต้น สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ (Craft and Folk Art) ส่งเสริมกิจกรรมเมืองและชุมชนในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาองค์ประกอบของเมืองตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคีท้องถิ่น ภาคีด้านการท้องเที่ยวในการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชมลิเกทีมใหญ่ ลิเกนักเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก และลิเกรวมดาวสวรรคโลก สืบทอดประเพณีทำขวัญข้าวแบบโบราณ การแสดงเทิดพระเกียรติและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมร้านค้าชุมชน ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ )

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts