#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  อยุธยา – สำนักงาน ป.ป.ช.อยุธยา บรรยาย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สำนักงาน ป.ป.ช.อยุธยา บรรยาย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ในหัวข้อ “การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตาม พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อายุความคดีทุจริต ค่า CPI ของประเทศไทย และกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ บุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุจริต โปร่งใส รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และเข้าใจถึงองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ เพื่อระมัดระวังมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานที่ตนสังกัดต่อไป
.
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ 👇👇
🌐 Facebook https://www.facebook.com/ayutthayanaccfanpage/posts/pfbid02n9F8fWkYMcEkyxN4LAgica2BRZxESPWaQkWiDqtFZBio2zuq85wFBgYWcpNEz3ghl
🌐 Website https://www.nacc.go.th/ayutthaya/categorydetail/2019111910162091/20240607093354?
.
🏛️ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”
☎️ Tel : 035 329 030

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts