ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า

 

ที่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำบุคลากรทางการศึกษา ทั้งข้าราชการครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 63 แล้ว

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นงานที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา จะได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี พัฒนาวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตให้กับลูกศิษย์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ทั้งนี้ จึงขอยกย่องและชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดฯ ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษามาพัฒนาบ้านเมืองได้จนนับไม่ถ้วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาและผ่านการอบรมสั่งสอน กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคต

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงาน 089-9012002

Related posts