ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/กรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/กรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

วันนี้(7 ตุลาคม 2562) นายยุทธนา หยิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ จัดทำโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน
ซึ่งเป็นโครงารที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนศรษฐกิจฐานรากและสอดคล้องตามนโยบาย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

โดยวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) จะร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขับคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างอาชีพใหม่ๆ และจัดหาพื้นที่ตลาดใหม่ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ภายในชุมชน พร้อมทั้งในวันจัดประชุมให้มีตลาดชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย เพื่อโอกาสในการสร้างงาน สร้าอาชีพ สร้งรายได้ให้ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน โดยนำร่องในที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1-1-78 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างจากส่วนราชการ ส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เดิมใช้ในราชการเป็นศูนย์มาเลเรีย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นกาจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยนสูงสุดแก่ประชาชน และเป็นซ่องทาง
สร้งรายได้ในชุมชน โดยการขายสินค้าในชุมชน

ทั้งนี้ ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกันไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคน
ในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Stength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง อันจะส่งผลไปสู่การกระตุ้นศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกรมธนารักษ์จะดำเนินการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts