#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #เจียไต๋ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #เจียไต๋ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จากัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการปลูกพริกปลอดภัย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเกษตรผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการปลูกพริกปลอดภัย ในจังหวัดศรีสะเกษ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จากัด กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการปลูกพริกปลอดภัยครั้งนี้ว่า “พริกถือเป็นหนึ่งในพืชผักที่อยู่คู่ครัวคนไทยมาช้านาน เพราะคนไทยนิยมบริโภคอาหารรสจัด เราทานพริกกันมาก แต่พริกก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด นอกจากนั้น ปัจจุบันการปลูกพริกของไทยยังเป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง จึงเกิดความขาดแคลนพริกในบางช่วง จนต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน พม่า เวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกว่า ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่อาจจะเจอพริกที่ไม่ปลอดภัยแล้ว การนำเข้าพริกยังส่งผลกระทบกับอาชีพเกษตรกรของไทยเป็นอย่างมาก เพราะหากมีการนำเข้าพริกอย่างต่อเนื่องแล้ว เป็นไปได้ว่า สักวันหนึ่งเกษตรกรไทยจำนวนหลายแสนรายอาจจะสูญเสียอาชีพนี้ไปก็ได้ ดังนั้น เจียไต๋จึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ สามารถปลูกพริกที่มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้ในทุกฤดูกาล และมีปริมาณเพียงพอกับการบริโภคของคนไทย ในราคาที่สมเหตุสมผล ลดการนำเข้าพริกและทำให้เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการปลูกพริก จนสามารถแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศอื่นๆได้ต่อไป” เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพหลายประการของจังหวัดศรีสะเกษในการมุ่งสู่การเป็น “ดินแดนเกษตรปลอดภัย” และความต้องการในการผลักดันให้พริกเป็นหนึ่งในพืชประจาจังหวัด ผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในจังหวัดศรีสะเกษให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมในการปลูกพริกของจังหวัดศรีสะเกษให้ยังคงอยู่ เจียไต๋จึงได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัยขึ้น ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่างๆ เช่น การวางระบบให้น้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพดินและสภาพอากาศ ตลอดจนการส่งนวัตกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เกิดการทำเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งจะ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่สามารถนำมาต่อยอดในกำหนดนโยบายการตลาดได้อย่างครบวงจร และยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพริกให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคพริกที่ปลอดภัย ในราคาสมเหตุสมผล ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของผลิตผลได้อีกด้วย”

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปิดท้ายว่า “กว่า 98 ปีของการดำเนินธุรกิจ เจียไต๋ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ซึ่งเราถือเป็นรากแก้วที่สาคัญของบริษัท ธุรกิจของเราเริ่มตั้งแต่การส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตสดใหม่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เราจึงตระหนักดีว่าธุรกิจของเรามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน ดังนั้นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการปลูกพริกปลอดภัย ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเดินเข้าสู่ปีที่ 100 อย่างมั่นคง เพื่อสามารถบรรลุพันธกิจในการนำนวัตกรรมการเกษตรมาช่วยยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”

เดชา     อุ่นขาว     รายงาน

Related posts