##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์พร้อมระดมความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์พร้อมระดมความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดการประชุมเพื่อประชาพิจารณ์พร้อมระดมความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่กำลังทำการก่อสร้างจำนวน ๑๐ ชั้น วงเงิน ๑๖๓,๐๖๙,๔๐๐ บาท โดนเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

โดยมีการเชิญบุคลากรของสถาบันฯเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี), นายสืบพงษ์ ม่วงชู (รองอธิการบดี), รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ (รองอธิการบดี) และคณะกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ พร้อมด้วย นายถาวร ชลัษเธียร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การศึกษาสภาหอการค้าไทย

ในที่ประชุมได้ร่วมกัน นำเสนอแนวคิดแก่บุคลากรเพื่อรับทราบถึงนวัตกรรมในอนาคตที่จะนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่ Digital Manufacturing /AR-VR/ IioT / พลังงานทดแทน / AI / automation robotics technology / ศูนย์อากาศยาน / UAV และโดรน เป็นต้น โดยสาระสำคัญคือ การแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts