##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ กรมธนารักษ์ เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐณ จังหวัดกาญจนบุรี

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ กรมธนารักษ์ เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารห้องประชุม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี : นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้กับประชาชน โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.209 (บางส่วน) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (นอกเขตอุตสาหกรรม) จำนวน 100 ราย 141 สัญญา เนื้อที่ประมาณ 845 -1- 20 ไร่ ณ อาคารห้องประชุม หมู่ที่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระผมในนามของกระทรวงการคลัง รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ และขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงกร “ธนารักษ์ประชารัฐ” อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือมล้ำในทุกมิติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือ ภาคประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุ

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน
มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประทศ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และขอขอบคุณบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุครั้งนี้

กระผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ
และความเจริญก้าวหน้าตามที่พึงปรารถนายิ่งๆ ขึ้นไป บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ”ธนารัษ์ประชรัฐ” ณ บัดนี้ และขอให้กิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอบคุณครับ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ดำเนินการสำรวจรังวัดและทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงต้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสัญญาเซ่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ คจ. 209 (บางส่วน) ณ อาคารห้องประชุม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้กับประชาชน จำนวน 100 ราย 141 สัญญา เนื้อที่ประมาณ 845 -1- 20 ไร่ และมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ร่วมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรให้ประชาชนในครั้งนี้ตัวย ซึ่งการมอบสัญญาเซ่ที่ดินราชพัสดุ สามารถทำให้ประชาชนจากเดิมที่เป็น “ผู้บุกรุก” มาเป็น “ผู้เช่า” ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

##เดชา  อุ่นขาว   รายงาน

Related posts