##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##รมต.วัฒนธรรม เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##รมต.วัฒนธรรม เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และนางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้
โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีสมาชิกสภาวัฒนธรรมทั้ง 16 อำเภอเข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การอนุรักษ์ พื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติร่วมกัน

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม มอบนโยบายให้กับสภาวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คือสืบสาน รักษา ต่อยอด มาปฏิบัติ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมเน้นนำเรื่องงานวัฒนธรรมไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ส่งเสริมดูแลความเป็นไทยที่ถูกละเลย และฝากถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts