##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดงาน รุกขมรดก เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์อย่างยั่งยืน

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดงาน รุกขมรดก เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานรุกขมรดก เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์อย่างยั่งยืน

โดยมี นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนต้นไม้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มบิ๊กทรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนารุกขกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดความรู้แนวทางการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้งานรุกขกรรม สู่การเป็นรุกขกรจังหวัดฯ เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้งานรุกขกรรม การสาธิตการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย รวมถึงมีการเปิดตัว “รุกขกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเสื้อให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 นายภานุ แย้มศรี เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองที่มีต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่เติบโตควบคู่กับโบราณสถานที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ที่มีต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่บางส่วนที่อาจยังไม่ได้รับการจัดการและดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจสงผลต่อการคงอยู่ของต้นไม้ใหญ่เหล่านั้น ด้วยเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรรมชาติ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการดูแลอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม ผ่านการวางแผนและดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้อง

##ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts