##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##พิษณุโลก ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##พิษณุโลก ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น สวนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล. 386 (สวนกลางเมือง) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร้านค้าชุมชน ให้การต้อนรับ

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปประธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานใน กำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านได้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง จึงได้เสนอโครงการ โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไป

##เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts