##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จับมือ 2 การไฟฟ้ๆ สร้างความรู้”ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จับมือ 2 การไฟฟ้ๆ สร้างความรู้”ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

วันที่ 26 ธันวาคม. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การไฟฟาส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สมาร์ทกริด (Smart Grd) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต”โดยมี ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเพื่องฟู เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชนมีความสำคัญมาก สนพ.ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้สร้างให้เกิดการพัฒนาใน 3 ด้าน ดังนี้ 1.เกิดการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) 2.เกิดการยกระดับด้านคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

(Smart Life) และ 3.สร้าง Green Socet คือการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้นสอดรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้าง
ความเข้าใจจนนำไปสู่การตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยศใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” เดชา – สุจินดา รายงาน

 

Related posts