ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09:00น. ณ หอประชุมวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ และนำความรู้ไปดูแลตนเอง ครอบครัว

เมื่อเกิดภัยภิบัติ กับสามารถช่วยเหลือชุมชน ภาครัฐ ในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ การเป็นจิตอาสา คือการมีอุดมการณ์ มีสำนึกของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน หากพบเจอปัญหาใด ก็เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับส่วนรวม ไม่ละเลย รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะกระทบต่อส่วนรวม หรือทำให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวม

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา  โทร. 089-9012002    081-2586299

Related posts