#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย GC ร่วมกับกลุ่ม APCT เปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย GC ร่วมกับกลุ่ม APCT
เปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค (Alliance for Plastic Circularity Thailand : APCT ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G) ร่วมกันเปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (Collaboration Waste Collecting Model) โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า Flexible Packaging และ HDPE Bottle แบบครบวงจรทั่วประเทศไทย และ GC มียุทธศาสตร์เป็นต้นแบบทางออกการจัดการขยะแบบครบวงจร (Circular Living, the Solutions for All) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มดี จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการและมีต้นแบบในพื้นที่เชียงรายอยู่แล้ว ผนวกรวมกับจังหวัดเชียงรายที่มีปัญหา ด้านขยะและมองหา solution ในการจัดการอยู่แล้ว และท่าน ว. วชิรเมธี มีมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำโครงการเรื่องขยะเช่นกัน จึงมีความสนใจและร่วมมือกันในการทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ

​นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม GC กล่าวว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ที่ผ่านมา GC ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ในการบริหารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และ สนับสนุนให้ทุกคนนำแนวคิด GC Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง GC ยังมุ่งมั่นที่จะสอดประสานและเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทางไปยังลูกค้าปลายทาง Brand Owner ภาคสังคม และ ภาครัฐครบวงจร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงขยะพลาสติก
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกนั้น GC มองว่าเราต้องใช้พลาสติกอย่างเข้าใจและมีทางออกให้กับทุกคน คือ กลุ่มแรก สำหรับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหมือนเดิม เราก็เสนอผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึ่งหากทิ้งแล้วฝังกลบให้ถูกวิธี ก็สามารถย่อยสลายได้ กลุ่มที่สอง คือ ผู้บริโภคที่ยังต้องการใช้พลาสติกแบบเดิม GC ก็ให้ความรู้ในการคัดแยกให้ถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถนำไปรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิลได้ กลุ่มที่สาม คือ สังคมและชุมชน ในกลุ่มนี้ GC สร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างแนวร่วมในการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และ กลุ่มสุดท้าย คือ ลูกค้า ที่เราเข้าไปช่วยทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้าในการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของเขาด้วย

​ นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตัวแทนกลุ่ม APCT กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล ที่เหลือบางส่วน ถูกกำจัดโดยการนำไปฝังกลบซึ่งจะคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลุดรอดไปสู่แม่น้ำ ลำธาร และทะเล เป็เหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและทะเล ซึ่งเราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันของกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Alliance for Plastic Circularity Thailand (APCT) จึงได้รวมตัวกันเพื่อผลักดัน ให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อันประกอบด้วย 5 บริษัท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกร่วมกัน อันได้แก่ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G)
พลาสติกที่ใช้แล้วจะสามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้หากมีการจัดการตั้งแต่ต้นทาง เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นประเทศไทย

มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นผู้นำและสนับสนุนส่งเสริมในแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บรวบรวม การ คัดแยก การจัดการขยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำการวิจัยในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะ มูลนิธิได้ตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อสร้างความผูกพันของผู้คนในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ผ่านการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งปันข้อมูลการทำวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บ การคัดแยก การจัดการขยะ และเทคโนโลยี กับคู่สัญญาทุกฝ่าย ทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรม PR, CSR และ CSV ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
บริษัท ฟาร์ม ดี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการเก็บ รวบรวมขยะ บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการเก็บขยะในชุมชน เช่น สมุดธนาคารขยะ ออนไลน์ ระบบเครือข่ายขยะในชุมชน ระบบการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับการขนส่งขยะและการสนับสนุนผู้ปฏิบัติ งาน/ผู้ประกอบการขยะ

มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐ จังหวัดเชียงราย บริษัทฟาร์มดี กลุ่ม APCT และ GC สร้างสัมพันธภาพร่วมกันในฐานะพันธมิตร ที่มีเจตนารมณ์เพื่อประเทศชาติ โดยผลักดันนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือนำร่องต้นแบบการจัดการขยะทุกประเภทแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า คือ Flexible Packaging และ HDPE Bottle ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดพื้นที่นำร่องการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร และสามารถขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ออกสู่วงกว้าง เพื่อเป็น ทางออกของปัญหาขยะพลาสติก ที่ไม่มีมูลค่า และ GC คาดจะมีแผนพันธกิจทางธุรกิจกับพันธมิตร APCT ซึ่งเป็น Big Brand Owner ต่อไป

จุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกพันธมิตรจะร่วมกันสร้างแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการเก็บรวบรวม คัดแยก การขนย้ายการขนส่ง การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการรณรงค์ทางการตลาดร่วมกันในระยะยาวภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ว่าขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า สร้างการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องนี้ผ่านโครงการให้การศึกษา ส่งเสริมการคัดแยกที่ถูกต้อง รวมถึงการลดของเสียให้ถูกต้องอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิล ใหม่ได้

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts